Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen kissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

Tarkoitus ja toiminta

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää kissojen tuntemusta ja arvostusta
 • levittää tietoutta kissasta
 • auttaa kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksissä
 • toimia kissaharrastajien yhdyssiteenä

3§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • jäsentiedotteilla
 • luentotilaisuuksilla
 • neuvonnalla
 • järjestämällä kissanäyttelyitä
 • edistämällä tuomarikoulutusta
 • tekemällä yhteistyötä muiden Suomen Kissaliiton jäsen- ja rotuyhdistysten kanssa.
 • tekemällä yhteistyötä sellaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta liittyy kissojen pitämiseen ja hoitoon

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • vastaanottaa lahjoituksia tai testamentteja
 • harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä
 • järjestää asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia
 • hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5§ Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Kissaliitto, ja sen kautta Federation Internationale Feline (FIFe):n sääntöjä ja rotumäärityksiä

Jäsenyys

6§ Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen kissoista kiinnostunut henkilö, kannattajajäseneksi myös oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet ja haluaa toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Kissaliiton sääntöjä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, kannattaja-, ainaistai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen tai ainaisjäsen. Kannattajajäsenet ja yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu kunniajäsen eivät ole äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on pitkäaikaisella ja merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa.

8§ Varsinainen jäsen, perhejäsen ja kannattajajäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun kunakin vuonna 15. tammikuuta mennessä. Ainaisjäsenet maksavat kymmenkertaisen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

9§ Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalla, irtisanomalla jäsenyytensä Omakissa-järjestelmässä tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneen yhdistyksestä, jos 8§:n mukaisesti jäsenmaksua ei ole maksettu 15. tammikuuta mennessä. 10§ Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen kokous erottaa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Ennen asian esille tuloa on erotettavalle varattava yhdistyksen kokouksessa tilaisuus selvittää toimintansa perusteet. Erottamisehdotuksen käsittelemisestä on ilmoitettava kokouskutsussa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

Hallinto

11§ Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle

12§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut hallituksen toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua avukseen muitakin toimihenkilöitä tai toimikuntia erikseen määriteltyä tehtävää varten.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteeriin tai rahastonhoitajan kanssa.

14§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Varajäsen on äänivaltainen varsinaisen jäsenen ollessa pois kokouksesta tai esteellinen.

Hallitus:

 • panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • ohjaa yhdistyksen toimintaa
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä
 • ylläpitää jäsenrekisteriä Suomen Kissaliiton Omakissajärjestelmässä
 • hoitaa yhdistyksen taloutta
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa, laatii ja esittää käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille
 • toimittaa jäsenistölle ja Kissaliitolle tarpeelliset tiedot
 • ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

Hallitus voi pitää kokouksen myös sähköisesti tai puhelimitse kiireellisissä tapauksissa.

Tilit ja tilintarkastus

15§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokoukset ja niiden koolle kutsuminen

16§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Ellei jäsenellä ole yhdistyksen tiedossa olevaa sähköpostiosoitetta, kutsu lähetetään kirjeellä postin kautta.

17§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

 • syyskokous syys-joulukuussa
 • kevätkokous tammi-toukokuussa

18§ Ylimääräinen kokous pidetään 16§:n mukaan koolle kutsuttuna silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

19§ Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet kukin yhdellä äänellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Vaadittaessa tapahtuu äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.

20§ Yhdistyksen kevätkokoukseen kuuluvat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään yhdistyksen esitykset Kissaliiton syysliittokokoukselle sekä FIFe:n yleiskokoukselle
 8. Käsitellään muut kokouskutussa mainitut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

21§ Yhdistyksen syyskokoukseen kuuluvat asiat:

 1. 1.Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdolliset palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen §12 mukaisesti
 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän varahenkilönsä
 9. Käsitellään yhdistyksen esitykset Kissaliiton kevätkokoukselle
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

22§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

23§ Yhdistyksen, hallituksen ja nimettyjen toimikuntien on kokouksissaan pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja valittujen pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. Hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat varmentaa kokouksen puheenjohtaja ja kokoussihteeri. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Sääntöjen muuttaminen

24§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) muutosehdotusta käsittelevän yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa ja sääntömuutoksista on kokouskutsussa ilmoitettu.

Yhdistyksen purkaminen

25§ Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää kolmeneljäsosan (3/4) määräenemmistön annetuista äänistä tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Päätös on vielä vahvistettava samanlaisella määräenemmistöllä aikaisintaan kaksi ja korkeintaan neljä kuukautta myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry:lle ja sen kautta Federation International Felinelle (FIFe). Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta.